Έχετε απορίες;

Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση ονομάζεται βασική ασφάλιση και είναι η ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος. Η υποχρεωτική ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», που άρχισε να ισχύει από την 1.1.1978. Σκοπός και φιλοσοφία του είναι η προστασία των τρίτων. Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).

Σύμφωνα με Νόμο που ψηφίστηκε το 2014 (Ν.4261/2014), η σύμβαση της υποχρεωτικής ασφάλισης του αυτοκινήτου σας κατέστη ρητά σύμβαση ορισμένης διάρκειας, γεγονός που σημαίνει ότι η ασφάλισή σας ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται με ακρίβεια στο ασφαλιστήριο σας και επομένως ότι έχει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης και συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα λήξης. Η αυτόματη ανανέωση της διάρκειας ισχύος της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου που ίσχυε στο παρελθόν, έπαψε να ισχύει από το Μάιο του 2014. Πιο συγκεκριμένα, από το Μάιο του 2014 ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον αφού προηγηθεί η εμπρόθεσμη καταβολή από τον ασφαλισμένο του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου και μάλιστα το αργότερο έως τη λήξη της διάρκειας ισχύος της τρέχουσας ασφαλιστικής σύμβασης. Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο Νόμος απαγορεύει στις ασφαλιστικές εταιρίες να παραδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, εάν προηγουμένως δεν έχουν εισπράξει το ανάλογο ασφάλιστρο.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για να ασφαλίσετε το όχημα σας, είναι:

– Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

-Δίπλωμα οδήγησης

-Διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας

-Α.Φ.Μ. ασφαλιζομένου και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει

-Αντίγραφο προηγούμενου ασφαλιστικού συμβολαίου ( εάν υπάρχει )

-Τιμολόγιο αγοράς σε περίπτωση καινούργιου οχήματος

Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν ειδικές εκπτώσεις έως και 25% χαμηλότερα από τα κανονικά ασφάλιστρα εάν ανήκει ο ασφαλισμένος σε μία από τις κάτωθι ειδικές κατηγορίες:

-Έκπτωση Ανέργων.

-Έκπτωση Δημοσίων Υπαλλήλων.

-Έκπτωση Ενστόλων Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, Πυροσβεστικού Σώματος κλπ.

-Έκπτωση Οικογενειακής Ασφάλισης σε πάνω από δύο ή τρία οχήματα ασφαλισμένα στην ίδια εταιρεία.

-Έκπτωση Νέων Οχημάτων με ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους μικρότερη του ενός έτους.

Οι προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου που προσφέρονται σήμερα είναι πολλές. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι όροι των καλύψεων αυτών μπορεί να ποικίλλουν ανά ασφαλιστική εταιρία. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι ακόλουθες:

∙ η μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από ατύχημα, ακόμα και εάν είστε υπεύθυνος για αυτό,

∙ η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη,

∙ η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου, με την οποία αποζημιώνεστε σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου σας,

∙ η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη του αυτοκινήτου σας,

∙ η κάλυψη ζημιών στο αυτοκίνητό σας από φυσικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κλπ.,

∙ η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από τρομοκρατικές ενέργειες,

∙ η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων,

∙ η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών,

∙ η κάλυψη εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου,

∙ η κάλυψη υλικών ζημιών του αυτοκινήτου σας από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία σας είναι και οι κάτωθι ασφαλιστικές καλύψεις:

∙ η κάλυψη οδικής βοήθειας,

∙ η κάλυψη νομικής προστασίας,

∙ η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού.

«Απαλλαγή» είναι το χρηματικό ποσό για το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να αποζημιώσει και το οποίο επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με «απαλλαγή» για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρεία ευθύνεται μόνο για την πέραν αυτού του ποσού τυχόν ζημία. Όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρεία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε.

Η πράσινη κάρτα καλύπτει την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και όχι την ασφάλιση προαιρετικών κινδύνων (ασφάλιση πυρός, κλοπής, μικτή ασφάλιση κ.λπ.) που τυχόν διαθέτετε στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε κάλυψη προαιρετικών κινδύνων και στο εξωτερικό, θα πρέπει να το ζητήσετε και να το συμφωνήσετε ρητά, πριν από την αναχώρησή σας, με την ασφαλιστική εταιρία σας, πληρώνοντας πιθανώς κάποιο επασφάλιστρο. Λίγες ημέρες, πριν από το ταξίδι σας στο εξωτερικό, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με πράσινη κάρτα από την ασφαλιστική σας εταιρία στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει :

∙ Να ειδοποιήσετε τηλεφωνικά την υπηρεσία “φροντίδας ατυχήματος” που έχουν σήμερα οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να σας βοηθήσουν στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.

∙ Να ειδοποιήσετε την αστυνομική αρχή, προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων από την αρμόδια υπηρεσία της. Σημειώνεται ότι η αστυνομική αρχή, αν και υποχρεωμένη να έρχεται μετά από κάθε κλήση, έρχεται σίγουρα και πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλείται όταν υπάρχει τραυματισμός.

∙ Να συμπληρώσετε με τον οδηγό του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος τη φιλική δήλωση, η οποία θα διευκολύνει ούτως ή άλλως την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού εφόσον και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν σ’ αυτόν.

∙ Εάν δεν έχετε ή δεν καλέσατε την “φροντίδα ατυχήματος”, θα πρέπει να θυμηθείτε μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρία, όπως προβλέπει ο νόμος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα για την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα, της ασφαλιστικής εταιρίας του, καθώς και των στοιχείων ταυτότητας και κάθε άλλου χρήσιμου στοιχείου του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη (π.χ. ονοματεπώνυμο οδηγού/ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος. Εάν υπάρχει τραυματισμός, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε ώστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια. Θυμηθείτε ότι δεν μετακινούμε τον βαριά τραυματισμένο και δεν βγάζουμε το κράνος από τον επιβαίνοντα δικύκλου. Μένουμε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να επιληφθεί αυτού η Τροχαία. Θυμηθείτε επίσης να καταγράψετε τα στοιχεία ταυτότητας του τραυματία και το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, διότι θα σας ζητηθούν από την ασφαλιστική σας εταιρία.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ